Zavolajte nám

0850 122 010

Napíšte nám:

info@teslaeh.eu

GPDR

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (GPDR)

I .Ochrana osobných údajov

1.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb, alebo uvedením svojej emailovej adresy pre získanie konkrétnych informácií do poľa na to určeného užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich v celom rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nar. Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len: “GDPR”). Poskytovateľ sa zaväzuje zapracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.

1.3. Osobnými údajmi sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4 Pri objednávke alebo zasielaní informácií na základe emailu so súhlasom klienta sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie žiadosť alebo objednávky (meno a adresa, kontakt). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky užívateľa a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Účelom spracovania osobných údajov je ďalej zasielanie obchodných informácií a ďalšie marketingové aktivity. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem Poskytovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom Poskytovateľa je spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

1.5 Poskytovateľ pre plnenie licenčnej zmluvy používa služby subdodávateľov, najmä poskytovateľov emailingových služieb (osobné údaje môžu byť uložené v 3. krajinách) a poskytovateľov webhostingu. Subdodávatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Poskytovateľ a subdodávateľ webhostingu uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorej subdodávateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardwarového a softwarového perimetra, a teda nesie voči užívateľovi priamu zodpovednosť za akékoľvek narušenie osobných údajov.

1.6 Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

1.7 Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 ods. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenesenie údajov podľa čl. 20 GDPR.

1.8 Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, keď sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

1.9 Užívateľ nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je však nutná požiadavka na uzavretie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany poskytovateľa plniť.

1.10 Zo strany poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.

1.11 Záujemca o vužívanie služieb poskytovateľa vyplnením kontaktného formulára:

1.12 Súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných ponúk, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany poskytovateľa a tretích strán, nie však častejšie ako 1x týždenne a zároveň prehlasuje, že zasielanie informácií podľa bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžiadanú reklamu, keďže užívateľ so zasielaním informácií podľa bodu 1.11.1 výslovne súhlasí. Súhlas podľa tohto odstavca môže užívateľ kedykoľvek písomne odvolať na sales@teslaeh.eu

1.12 Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizovaniu ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácií takzvané súbory cookie. Používaním webu užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie.
Nevyhnutné cookies – Cookies nevyhnutne potrebné na zaistenie chodu webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je potrebný súhlas.
Analytické a marketingové cookies – pre použitie ostatných súborov cookies je potrebný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané hlavne na anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby.

1.12.1 Konkrétne používame cookies:
Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies

Poskytovateľ týmto prehlasuje, že ochrana osobných údajov podlieha interným bezpečnostným predpisom poskytovateľa.

K osobným údajom budú mať prístup iba oprávnené osoby poskytovateľa a subdodávateľov podľa čl. 2.8 týchto podmienok, ktoré budú mať poskytovateľom stanovené podmienky a rozsah spracovania údajov a každá taká osoba bude pristupovať k osobným údajom pod svojím jednoznačným identifikátorom.

Oprávnené osoby poskytovateľa, ktoré spracovávajú osobné údaje podľa týchto podmienok, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo ich zabezpečenie. Poskytovateľ zaistí ich preukázateľné zaviazanie k tejto povinnosti. Poskytovateľ zaistí, že táto povinnosť pre poskytovateľa i oprávnené osoby bude trvať aj po skončení pracovnoprávneho alebo iného vzťahu k poskytovateľovi.

Poskytovateľ bude užívateľovi nápomocný prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení, pokiaľ je to možné, pre splnenie užívateľovej povinnosti reagovať na žiadosť o výkon práv subjektu údajov stanovených v GDPR; rovnako tak pri zabezpečení súladu s povinnosťami podľa čl. 32 až 36 GDPR, a to pri zohľadnení povahy spracovania a informácií, ktoré má poskytovateľ k dispozícií.

II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť uplynutím doby uvedenej v čl. 1.6 týchto podmienok

2.2 Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára alebo zadania svojej emailovej adresy, na ktorú požaduje zaslať informácie. Týmto vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje.

2.3 Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich internetových stránkach, poprípade zašle novú verziu užívateľovi na jeho e-mailovú adresu.

2.4. Kontaktné údaje poskytovateľa vo veciach týkajúcich sa týchto podmienok: +421911101073, sales@teslaeh.eu

2.5 Vzťahy týmito podmienkami výslovne neupravené sa riadia GDPR a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 31.1.2024

www.teslaeh.eu

sk_SK
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner